Medlemsbetingelser

Betingelser for medlemskab i LOOP

§1. Medlemskabet
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos LOOP har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til LOOP. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via ”Medlemslogin” på www.loopfitness.com. Medlemmet kan træne frit i alle LOOP centre, med mindre andet er angivet på abonnementet.

§2. Adgangskontrol
Et medlem skal taste sin PIN-kode i kundecomputeren for at få adgang til LOOP. Kan man ikke huske sin PIN-kode retter man henvendelse til en medarbejder hos LOOP, der ved opslag i databasen kan finde koden. Har medlemmet en tro på, at andre er kommet uretsmæssig i besiddelse af PIN-koden, skal medlemmet straks kontakte LOOP, som kan spærre den gamle PIN-kode og uden yderligere omkostninger tildele medlemmet en ny. I den ubemandede åbningstid kan KIDZ medlemmer 8- 14 år kun logge ind i følge med en værge.

§3. Varighed
Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Der kan ved indgåelse af abonnement ikke påberåbes fortrydelsesret.

§4. Indmeldelse og betaling
Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Medlemskabet løber fra den dato, man melder sig ind. Første måneds abonnement samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail.
Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales medlemskab samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode.
Medlemskaber hvor prisen er reduceret som følge af medlemmets alder (KIDZ og TEEN), skifter automatisk prisgruppe, når medlemmets alder overstiger aldersbegrænsningen for den nuværende prisgruppe.

§5. For sen betaling
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, udsendes yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder LOOP sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §8. Næstfølgende måneds betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

Kunder med kontant medlemskab skal selv sørge for at forlænge medlemskabet hver 30. dag.

§6. Prisændringer
Prisændringer meddeles via opslag i centrene senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7. Bero-perioder
Medlemskaber kan sættes i bero ved henvendelse i centret eller ved at sende en mail til centret. Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 180 dage. Ved udløbet af bero-perioden aktiveres abonnementet automatisk igen. Det koster 5 kr. pr. 30 dage at være i bero. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden.

§8. Opsigelse af løbende medlemskaber

Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt. Opsigelsen skal ske senest 30 dage før udløbet af en igangværende abonnementsperiode. Det vil sige, at eventuelle abonnementsbetalinger, der forfalder inden for 30 dage efter din opsigelse, vil blive trukket.
Herefter trækkes ikke yderligere betalinger. Man kan selvfølgelig fortsætte sin træning i hele opsigelsesperioden.

Opsigelse skal ske på én af følgende måder:

1.Pr. e-mail til det center, hvor man er tilmeldt. E-mailen skal indeholde navn, adresse og login-oplysninger. Udmeldelsen er gældende, når man modtager en kvittering fra centret. Mailadresse findes på www.loopfitness.dk under det enkelte center.

2.Ved henvendelse i det LOOP center, hvor man er tilmeldt.

Medlemmet har adgang til centret i hele opsigelsesperioden.

I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§9. Minimumsalder
Minimum alder for at træne i LOOP er 15 år, med mindre der i dit lokale center tilbydes LOOP Kidz for de 8-14-årige. LOOP KIDZ medlemmer 8-11 år må kun træne ifølge med en voksen (forælder/værge/bedsteforælder). De 12-14-årige må træne uden en voksen i den bemandede åbningstid. Udenfor den bemandede åbningstid må børn i alderen 8-14 år kun træne ifølge med en voksent medlem, som logger sig ind.

§10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LOOP. LOOP anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. LOOP tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Værdigenstande
LOOP anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. LOOP bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§12. Ordensregler
Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af LOOP personale skal altid følges.
Under træning skal der altid anvendes beklædning, der ikke kan virke stødende på de andre medlemmer. Dog som et minimum T-shirt og shorts. Endvidere er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m. Det er tilladt at træne i sko, der er brugt udendørs, blot de aftørres inden brug af maskinerne. Der kan, i fx vinterhalvåret, være perioder hvor det ikke er muligt at træne i sko anvendt udendørs. I givet fald vil der være opslag herom i centret.
Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.
Centret er røgfrit område. Benytter en person LOOP faciliteter uden gyldigt medlemskab, vil denne person blive pålagt det til enhver tid gældende kontrolgebyr (pt. kr. 1.000,-).

§13. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning.

§14. Udelukkelse af medlem
LOOP kan til enhver tid – og uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke et evt. indmeldingsgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af PIN-kode, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og LOOP forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

§15. Ændring af medlemsbetingelser
LOOP har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i LOOP. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

 

Find nærmeste LOOP